GGD

 
Jaarlijks voert de GGD West-Brabant een inspectie uit om te toetsen of het Kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang voldoen aan de eisen van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. De inspectierapporten van de GGD liggen ter inzage op het Kinderdagverblijf en worden gepubliceerd op de website. Als de GGD tekortkomingen constateert, dan wordt er een verbeterplan opgesteld. Daarnaast inspecteert de brandweer of de locaties van Dotjes voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Kindercentra die voldoen aan de eisen van GGD en brandweer, worden opgenomen in het lrk van erkende kindercentra (landelijk register kinderopvang). Het Kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Dotjes zijn opgenomen in het LRK.

Inspectierapporten

Hier kan je de meest recente inspectierapporten van de GGD terugvinden.