Kwaliteit

Kwaliteit

Het Kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Dotjes hanteren de kwaliteitseisen in wet- en regelgeving, waaronder het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Dit convenant is op landelijk niveau overeengekomen tussen de ondernemers in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOINK).

De kwaliteitseisen hebben betrekking op het pedagogisch beleid, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, maar ook op de omvang van de groep, de huisvesting, de medezeggenschap van ouders, de veiligheid en gezondheid op de locaties en de kwaliteit van het personeel. Werken aan de hand van kwaliteitseisen betekent bijvoorbeeld, dat de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd in hun ontwikkeling gevolgd worden. De pedagogisch medewerkers zijn daar speciaal voor opgeleid.

Pedagogisch beleidsplan

Aan de manier waarop wij de kinderen bij Dotjes opvangen ligt een pedagogische visie ten grondslag. Deze vindt u terug in het pedagogisch beleidsplan. Het beleidsplan schept inzicht in ons pedagogisch handelen en wordt regelmatig bijgesteld. Het pedagogisch beleidsplan ligt op ons kinderdagverblijf ter inzage.

Daarnaast zijn in diverse protocollen afspraken vastgelegd die de pedagogisch medewerkers hanteren als een bepaalde situatie zich voordoet. Voorbeelden van protocollen zijn:

  • Protocol ziekte
  • Protocol wennen
  • Protocol veilig slapen
  • Protocol veilig in de auto
  • Protocol kindermishandeling
  • Meldcode kindermishandeling

De protocollen zijn gebundeld in een protocollenmap. Op ons kinderdagverblijf ligt de map ter inzage.

Klachten

Wij doen ons best om je goede zorg te verlenen. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat iedereen zijn of haar eigen idee├źn, verwachtingen en wensen heeft. Alle medewerkers van DAT werken dan ook met de grootste zorgvuldigheid en houden rekening met jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. Bijvoorbeeld over de zorg- of dienstverlening, over de contacten met onze medewerkers of over de organisatie van de zorg. Dan horen wij dat graag! Dan kunnen we samen met jou naar een oplossing zoeken of voor verbetering zorgen. Want wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent. Bovendien kunnen we met jouw opmerking of klacht mogelijk onze dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van onze zorg verhogen.