Kwaliteit

Kwaliteit

Wet IKK
De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.

Gebaseerd op akkoord
De wijzigingen komen voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het akkoord geschaard.

Ingang wijzigingen
In het akkoord Innovatie en kwaliteit kinderopvang is afgesproken dat de kwaliteitseisen veranderen. Hiervoor is op 1 januari 2018 de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden. Per 1 januari 2019 zijn als onderdeel van deze wet nieuwe maatregelen doorgevoerd. Zo zijn per 1 januari 2019 de wijzigingen in de beroepskracht-kind-ratio baby’s en de wijziging BKR buitenschoolse opvang in werking gesteld. Ook geldt per 1 januari de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. De overige nieuwe kwaliteitseisen die zijn uitgewerkt zullen niet eerder dan 1 januari 2023 in werking treden.

Pedagogisch beleidsplan

Aan de manier waarop wij de kinderen bij Dotjes opvangen ligt een pedagogische visie ten grondslag. Deze vindt u terug in het pedagogisch beleidsplan. Het beleidsplan schept inzicht in ons pedagogisch handelen en wordt regelmatig bijgesteld. Het pedagogisch beleidsplan ligt op ons kinderdagverblijf ter inzage.

Daarnaast zijn in diverse protocollen afspraken vastgelegd die de pedagogisch medewerkers hanteren als een bepaalde situatie zich voordoet. Voorbeelden van protocollen zijn:

  • Protocol ziekte
  • Protocol wennen
  • Protocol veilig slapen
  • Protocol veilig in de auto
  • Protocol kindermishandeling
  • Meldcode kindermishandeling

De protocollen zijn gebundeld in een protocollenmap. Op ons kinderdagverblijf ligt de map ter inzage.

Klachten

Wij doen ons best om je goede zorg te verlenen. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat iedereen zijn of haar eigen ideeën, verwachtingen en wensen heeft. Alle medewerkers van DAT werken dan ook met de grootste zorgvuldigheid en houden rekening met jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. Bijvoorbeeld over de zorg- of dienstverlening, over de contacten met onze medewerkers of over de organisatie van de zorg. Dan horen wij dat graag! Dan kunnen we samen met jou naar een oplossing zoeken of voor verbetering zorgen. Want wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent. Bovendien kunnen we met jouw opmerking of klacht mogelijk onze dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van onze zorg verhogen.