Ruilbeleid

Ruilbeleid

Kinderdagverblijf Dotjes hanteert een klantvriendelijk ruilbeleid. In principe komen kinderen op vaste dagen naar de Kinderopvang en buitenschoolse opvang (met uitzondering van de flexibele opvangmogelijkheden en verlengde opvang in één van onze centra). Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. Kinderdagverblijf Dotjes biedt deze mogelijkheid.

Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van de opvang in verband met bijvoorbeeld een vrije dag of vakantie, ruilen tegen een andere opvangdag. Het ruilen is overigens een service en geen recht. De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Dotjes begrijpen dat het niet door kunnen gaan van een ruildag, voor u als ouder vervelend kan zijn.

Reglement omtrent ruilen

Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de opvang, mag u de dag of het dagdeel op een ander moment opnemen.

 • Weet u vooraf al dat u een bepaalde dag niet gaat gebruiken, dan mag u die ook al eerder omruilen. Als u bijvoorbeeld in juli op vakantie gaat, mag u de opvangdag (-en) die dan vervallen, al vanaf 1 januari inzetten.
 •  Het ruilen geldt per kalenderjaar. Heeft u aan het einde van het jaar (of contract) meer dagen of dagdelen afgenomen dan afgesproken? Geen enkel probleem; die verrekenen we dan volgens de normale procedure. Voor dagen die u niet gebruikt heeft, wordt overigens geen restitutie verleend.
 • Wanneer uw kind gedurende het jaar van locatie wisselt, worden de opgebouwde ruildagen meegenomen. Dit geldt niet voor een wisseling van opvangvorm, zoals het doorstromen van het Kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang.
 •  Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, conform de CAO,gesloten is (bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en (1x per 5 jaar) Bevrijdingsdag).
 • Als uw kind op een overbruggingsdag komt, dan mag u dit dagdeel gebruiken voor wisseldag!
 •  Ruilen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat; we kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten.
 • De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet.
 • Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Zo kunt u voorschoolse opvang alleen ruilen met voorschoolse opvang en naschoolse opvang alleen met naschoolse opvang.
 • Bij buitenschoolse opvang kunt u alleen ruilen in de schoolweken en niet in de schoolvakanties(de bso-vakantieopvang is namelijk al helemaal op maat).
 •  Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind ruilt, kan dit door de pedagogisch medewerkers worden aangegeven.
 • U vraagt maximaal één maand voor de gewenste ruildatum aan de groepsleiding of u kunt ruilen. U krijgt zo snel mogelijk doch uiterlijk één week voor de gewenste ruildatum, van de groepsleiding te horen of het ruilen wel of niet mogelijk is.
 • Op de dag dat uw kind eigenlijk opvang zou hebben op een Kinderdagverblijf, meldt u hem of haar vóór 9.00 uur af bij de groepsleiding. Bij opvang op een bso meldt u uw kind vóór 14.00 uur af.
 • Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruildag aan een andere ouder zal worden aangeboden.